nurserykiddy
โครงการ “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่” คืออะไร ?
โครงการ “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่” คืออะไร ?
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  เป็นโครงการของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย  ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการอย่างเหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโครงการ 3-4 ท่าน
จะเข้าตรวจประเมินสถานรับเลี้ยงเด็ก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เภสัชกรหญิง ธิดาเทพ ดาวพิเศษ ได้รับเชิญไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดัง
มีข้อความดังนี้
		
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบประกาศเกียรติคุณนี้แก่
คิดดี้เนอร์สเซอรี่ เขตบางกอกน้อย กทม.
เพื่อแสดงว่าผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2548
นาย สมยศ เจริญศักดิ์
อธิบดีกรมอนามัย

ขอเรียนเชิญพิสูจน์เนอร์สเซอรี่มาตรฐานได้ด้วยตนเองค่ะ
 
  หน้าโรงเรียน  |  เกี่ยวกับคิดดี้  | ข่าวสาร |  กิจกรรม  |  ระเบียบการ  |  คณาจารย์   |  ติดต่อโรงเรียน

Copyright © by Kiddy Nursery. All right reserve.         Design by FLM Online.net